Teknisk eller fundamental analys – vilken metod är bäst?

teknisk eller fundamental analys - vilken med är bäst?

Teknisk eller fundamental analys – vilken metod är bäst egentligen? Är de bägge likvärdiga eller lämpar de sig olika bra för olika typer av handel? Det tittar vi närmare på här nedan. 

Teknisk analys och fundamental analys är bägge metoder som används för att avgöra huruvida det är köp- eller säljläge i en aktie – men tillvägagångssätten är mycket olika. Till och med varandras raka motsatser.

För dig som är intresserad av att lära dig aktieanalys och att implementera det i din handel är det viktigt att förstå skillnaden mellan teknisk och fundamental analys samt hur och när de bägge metoderna bäst kan användas.

Nedan reder vi ut hur det ligger till.

Vad är fundamental analys?

Inom fundamental analys studerar du årsredovisningar och ekonomiska nyckeltal för att se hur det står till med lönsamheten, tillväxten och hur bolagets framtidsutsikter ser ut.

Baserat på de nyckeltal du får fram sätter du ett värde på bolaget, vilket du sedan dividerar med antalet aktier för att få fram värdet per enskild aktie. Värdet är alltså det pris du med stöd av din fundamentala analys anser att aktien är värd.

För att göra en så lönsam affär som möjligt vill du sedan försöka köpa aktien till ett lägre pris än det du har fått fram – om du i din analys kommit fram till att aktien är köpvärd förstås.

Fundamental analys behöver inte vara svårt, men det förutsätter förstås att du vet hur man läser ekonomiska rapporter. Vidare måste du ha en förståelse för vad de olika siffrorna och nyckeltalen säger om bolagets värde och dess framtidsutsikter.

Viktigt att tänka på inom fundamental analys är att alla bolag måste värderas individuellt, samt att bolag inom olika branscher kan behöva värderas på olika sätt.

Beroende på vilken sektor ett företag är verksamt inom kommer siffrorna i exempelvis balansräkningen att se väldigt olika ut – och då är det viktigt att förstå varför.

Länktips: Aktier för nybörjare

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys kan beskrivas som raka motsatsen till fundamental analys. Inom denna metod studerar du inte alls bolaget som sådant, utan fokuserar istället din analys på enbart aktiepriset och hur det rör sig.

Inom teknisk analys förutsätts det att det fundamentala värdet redan är inbakat i aktiens pris och kursutveckling. Här handlar det om att försöka förutspå riktningen för ett aktiepris och utifrån det identifiera köp- och säljlägen.

Metoden bygger på sannolikhetslära och att hitta återkommande grafiska prismönster med hjälp av olika diagram och indikatorer. Prismönstren används sedan för att förutspå i vilken riktning en viss tillgång kommer att röra sig.

Teknisk analys kan göras på såväl enklare som svårare sätt. Du behöver inte vara ett analytiskt proffs för kunna bemästra det, men precis som med fundamental analys förutsätts det att du har vissa grundläggande kunskaper om marknaden och tillgångarna du handlar. Du behöver också förstå informationen du får fram av din analys.

teknisk eller fundamental analys
Teknisk och fundamental analys är bra på olika sätt och i olika handelssituationer.

När kan man använda teknisk och fundamental analys?

Både teknisk analys och fundamental analys kan användas vid såväl långsiktig som kortsiktig handel. Teknisk analys föredras dock ofta framför fundamental vid kortsiktig handel som daytrading och scalping.

Vill du använda dig av fundamental analys vid daytrading eller någon annan form av kortsiktig handel kan det vara bra att fokusera på en specifik sektor eller bransch. På så sätt kan du med tiden utveckla en fingertoppskänsla för hur en aktie troligen kommer att påverkas av fundamental information som rör bolaget.

Använder du fundamental analys kan du till exempel köpa aktier baserat på nyheter om olika enskilda bolag. Släpps en ekonomisk rapport kan du direkt efter det ta en kort eller lång position beroende på vilken prognos du kan göra utifrån rapporten.

Traders som gör kortsiktiga vinster med hjälp av fundamental analys är ofta mycket skickliga. Många av dem har fokuserat på en specifik bransch under en längre tid och, precis som beskrevs ovan, fått en känsla för hur priser brukar påverkas av olika nyheter och händelser.

Teknisk eller fundamental analys – vilken metod är bäst?

Eftersom metoderna utgör två helt olika tillvägagångssätt att avgöra huruvida en aktie är köpvärd eller inte går det inte att säga att den ena eller andra är bättre.

Teknisk och fundamental analys är bra på olika sätt, och i olika handelssituationer. Som nämndes ovan används teknisk analys mer i kortsiktig handel, medan fundamental ofta passar bättre inför långsiktiga investeringar. De kan antingen användas var för sig eller parallellt. Den ena metoden utesluter inte den andra.

Både teknisk och fundamental analys går att lära sig även utan ekonomisk utbildning och mångårig erfarenhet av aktiehandel, men viss insikt och kunskap om börsen krävs förstås.

Vidare kan olika personer också föredra olika metoder. En del använder sig hellre av teknisk analys och har väldigt lätt för det, medan andra hellre föredrar fundamental analys.

Ägnar man sig åt kortsiktig handel som daytrading eller scalping där man måste fatta snabba beslut och gå in och ur positioner med väldigt snabba tidsintervaller är teknisk analys mer eller mindre ett måste.

Sammanfattning

 • Teknisk och fundamental analys är två olika metoder för identifiera köp- och säljlägen i aktier
 • Inom fundamental analys tittar man på bolagets ekonomi och framtidsutsikter – inom teknisk analys studerar man istället aktieprisets utveckling och marknaden
 • Både TA och FA förutsätter viss kunskap om börshandel
 • Den ena metoden är inte bättre än den andra – de är bra på olika sätt och i olika situationer

Populära indikatorer och verktyg för teknisk analys

populära indikatorer och verktyg för teknisk analys

Teknisk analys kan utföras på en mängd olika sätt och med hundratals olika indikatorer till hjälp. Somliga mer avancerade än andra. Nedan går vi igenom 5 populära indikatorer och verktyg för teknisk analys – lämpliga för såväl nybörjare som mer erfarna handlare.   

Teknisk analys är ett värdefullt och viktigt redskap vid bland annat kortsiktig handel som daytrading och swingtrading – men i vilken ände ska man börja? Hur ska man veta vilka av alla de hundratals tillgängliga indikatorerna man ska använda?

I den här artikeln listas några av de vanligaste och mest grundläggande indikatorerna och verktygen för teknisk analys – samtliga enkla att lära sig och tillförlitliga att använda. 

5 populära indikatorer och verktyg för teknisk analys

 • Analys av trender
 • Bollinger bands
 • Glidande medelvärde
 • RSI
 • MACD

Analys av trender

Att studera trender är ett av de absolut vanligaste sätten att tillämpa teknisk analys. Metoden går kort och gott ut på att identifiera vilken i trend priset för en tillgång befinner sig, för att utifrån det bedöma om köp- eller säljläge föreligger.

En trend kan vara antingen stigande eller fallande. När varje pristopp i diagrammet är högre än den föregående befinner sig tillgången i en stigande trend.

När varje botten är lägre än den föregående råder istället en fallande trend.

Handel baserat på trender bygger precis som alla andra former av teknisk analys på sannolikhetslära. På en hypotes om att historiska prismönster kommer att upprepa sig.

Om priset på en aktie befinner sig i en stigande trend är sannolikheten för att det ska fortsätta öka större än att det plötsligt sjunker. På samma sätt är det också mer troligt att en tillgång fortsätter att sjunka om rådande trend är fallande.

Genom att identifiera trender kan du hitta lämpliga köp- och säljlägen i olika tillgångar. Lyckas du tajma in ett trendbrott får du också möjlighet att tidigt ta dig in i en aktie som brutit en fallande trend mot en stigande, samt ta dig ur en aktie med bruten stigande trend.

Bollinger bands

Populär prisindikator uppbyggd av två band, ett övre och ett undre, samt det enkla glidande medelvärdet för en marknad i mitten. Det enkla glidande medelvärdet förkortas SMA.

Det övre bandet visar det glidande medelvärdet för en viss period, vanligen 20 dagar, plus två så kallade standardavvikelser.

Det undre bandet visar det glidande medelvärdet för samma period, men minus två standardavvikelser.

Banden visar områden för stöd och motstånd – det vill säga den undre och övre prisbarriär en tillgång sällan bryter igenom utan där kursen vanligen  vänder när den börjar närma sig.

Bollinger bands är en populär indikator för volatilitet på marknaden. Ett bredare avstånd mellan det övre och undre bandet tyder på mer volatilitet, medan ett snävare avstånd indikerar en lugnare marknad.

Starka trender ger ofta upphov till mycket volatilitet, vilket du med hjälp av banden enkelt kan upptäcka när avståndet smalnar av eller breddas.

Idag är Bollinger Bands automatiskt inkluderade hos de flesta stora nätmäklare, vilket innebär att du inte själv behöver applicera indikatorn. Däremot är det förstås en fördel om du vet vilken information du kan utläsa av banden.

olika indikatorer för teknisk analys
Teknisk analys hjälper dig att identifiera köp- och säljlägen.

Glidande medelvärdet (MA)

Glidande medelvärde är en av grunderna med teknisk analys, tillsammans med trender samt stöd och motstånd – vilket vi skrivit om här.

Glidande medelvärde förkortas MA från det engelska begreppet  Moving Average.

Enkelt förklarat kan du med hjälp av den här indikatorn analysera en tillgångs senaste prisförändring och tidigare kursutvecklingar, och utifrån det försöka förutspå framtida rörelser. En MA-indikator är mycket användbar när du vill försöka förutspå vilken ritning en trend är på väg mot.

Glidande medelvärden kan beräknas på olika tidsperioder. Mängden data som behövs för att kalkylera MA beror på hur lång period du vill räkna på.

Vidare finns också två huvudsakliga typer av medelvärden – enkelt glidande medelvärde samt exponentiellt glidande medelvärde. Mer om MA finns att läsa på Samuelssons Rapport.

RSI – Relative Strength Index

RSI används för att se om en tillgång är överköpt eller översåld, och utifrån bedöma huruvida det kan vara läge att köpa eller sälja.

RSI, eller relativt styrkeindex som det också kallas, kan du manuellt räkna fram enligt följande:

100 – 100 dividerat med (medelvärde av stängningar uppåt/medelvärde av stängningar nedåt + 1)

Ekvationen kommer att ge dig ett värde mellan 0-100. Ett värde över eller nära 70 indikerar att tillgången är överköpt medan ett värde under eller omkring 30 indikerar att den är översåld.

Ett RSI-värde över 70 kan vara en varningssignal på att priset snart kommer dyka. Det behöver dock inte bli så. Många gånger har fler köpare fortsatt strömma till trots ett högt RSI-värde, varpå kursen istället fortsatt uppåt.

På samma sätt kan ett RSI-värde nära eller under 30 indikera att för många har sålt har av sina tillgångar och att en prisstegring snart kan vara att vänta.

RSI finns som gratis indikator att implementera på de flesta stora handelsplattformarna.

MACD – Moving Average Convergence/Divergence

Sist men inte minst har vi MACD –  Moving Average Convergence/Divergence. MACD är både enkel och tillförlitlig att använda, och ger dessutom dubbla signaler istället för bara en; en signal om hur stark en trend är och en signal om var vändpunkten för trenden ligger.

MACD indikerar alltså inte bara hur en trend rör sig – i vilken riktning – utan också hur pass starka eller svaga köpsignalerna är.

Väldigt kortfattat kan funktionen bakom MACD förklaras med att indikatorn samlar in information från flera olika glidande medelvärden, vilken du sedan kan nyttja för att hitta lägen kring nivåerna för stöd och motstånd.

MACD består av en MACD-linje, en signallinje och ett så kallat histogram – vilket visar skillnaden mellan de bägge andra linjerna. Genom att studera hur och från vilken riktning MACD-linjen korsar eller bryter igenom signallinjen kan köp- och säljsignaler identifieras.

Moving Average Convergance/Divergance översätts på svenska till Glidande medelvärde konvergens/divergens – där konvergens betyder att två glidande medelvärden rör sig närmare varandra och möts, medan divergens istället betyder att avståndet istället ökar.

Några avslutande tips

Som nämndes inledningsvis finns hundratals olika indikatorer och verktyg att använda för teknisk analys, av vilka ovan är några av de vanligaste. Det går också att konstruera egna. Följande är bra att tänka på när du ska välja indikatorer att använda:

 • Krångla inte till det: Börja med de vanligaste och enklaste om du är nybörjare på teknisk analys
 • Förstå indikatorerna du använder: Läs på om verktygen så att du verkligen förstår informationen de ger dig
 • Ha realistiska förväntningar: Många indikatorer är väldigt tillförlitliga och ger träffsäkra signaler, men det finns inga garantier. Olika indikatorer är också bra på olika sätt samt på kort respektive lång sikt, varför det ofta är bra att kombinera flera olika.

Vilka tillgångar kan man använda teknisk analys på?

vilka tillgångar kan teknisk analys användas på

Teknisk analys används för att identifiera köp- och säljlägen på marknaden, men vilka tillgångar kan man använda teknisk analys på? Är metoden endast avsedd för aktier eller fungerar den även vid handel med annat?

Som trader och/eller investerare har du möjlighet att handla med en rad olika finansiella tillgångar utöver aktier – däribland valutor, index, råvaror och kryptovalutor.

Men hur ser det ut med analysmetoder och olika verktyg för det? Är teknisk analys en tillförlitlig metod att använda även på andra tillgångar än aktier – och i sådana fall vilka? Låt oss titta närmare på det.

Vad är teknisk analys?

Med hjälp av teknisk analys kan du som trader och/eller investerare enklare identifiera lämpliga köp- och säljlägen och på så sätt optimera din tajming för att gå in och ur positioner.

Metoden handlar i korthet om att med hjälp av historiska data och mönster i kursrörelser försöka förutspå åt vilket håll priset på en tillgång kommer att utvecklas framgent.

Sannolikhetslära och det faktum att vi människor (vilka ju utgör marknaden) är vanedjur som ofta upprepar samma mönster och invanda beteenden är centralt inom teknisk analys – och det hela metoden egentligen bygger på.

Inom teknisk analys fokuserar man enbart på marknadsrörelser och tillgångspriset som sådant, till skillnad från i fundamental analys där man istället värderar aktier utifrån ekonomiska rapporter och olika nyckeltal.

Teknisk analys för lång- och kortsiktig handel

Teknisk analys kan användas vid såväl långsiktig handel – det vill säga investeringar – som kortsiktig handel (trading). Antingen som ensam analysmetod, eller i kombination med fundamental analys.

Vill du använda dig av bägge metoderna gör du fundamentala analyser för att först och främst identifiera tillgångar eller marknader värda att investera i, och sedan tekniska analyser för att hitta rätt tajming att handla.

Både lång- och kortsiktig handel är givetvis möjligt med andra tillgångsslag än bara aktier. Följande är exempel på andra marknader där du också kan investera och trada – och på vilka även tekniska analyser kan utföras:

 • Råvaror: Många råvaror är lågt korrelerade med aktiemarknaden, vilket gör de till bra instrument att komplettera portföljen med för ökad riskspridning. Råvaror kan handlas såväl kortsiktigt som långsiktigt samt på olika sätt – exempelvis med olika typer av derivatinstrument som terminer, optioner och warranter.

Teknisk analys kan implementeras på samma sätt som vid handel med aktier. Metoden är inte knuten till någon specifik finansiell tillgång utan kan användas för att identifiera återkommande prismönster och beteenden på olika slags marknader.

 • Valutor: Trading med valutor och investeringar i valutor kan liksom råvaror också utgöra ett intressant tillskott i din portfölj. Till skillnad från övriga börser har valutamarknaden inga specifika öppettider, utan finns tillgänglig för handel dygnet runt fem dagar i veckan. Vidare handlas valutor dessutom alltid i par, vilket ytterligare skiljer dem lite åt från aktier och andra tillgångar.

Intresset för valutahandel ökar stadigt i både Sverige och utomlands – mycket tack vare digitaliseringens framfart som gjort forexmarknaden betydligt mer tillgänglig. Teknisk analys och fundamental analys kan bägge användas vid valutatrading eller investeringar i valuta.

 • Index: Index ger dig exponering mot flera olika tillgångar och är således ett utmärkt instrument för ökad diversifiering. Handel med aktieindex är vanligast förekommande, men även andra slags index finns tillgängliga – exempelvis råvaruindex, valutaindex och kryptoindex.

Teknisk analys går utmärkt att använda även på index, trots det faktum att ett index inte är en tillgång i sig utan istället något som mäter utvecklingen för flera underliggande tillgångar.

 • Kryptovalutor: Kryptovalutor blir sakta men säkert allt mer accepterade och fler och fler intresserar sig för att börja trada med eller investera i krypto. I takt med att efterfrågan på handel ökar gör så även utbudet av plattformar och mäklare att handla via – somliga riktigt bra, andra mindre bra.Eftersom kryptomäklare sällan är reglerade på samma sätt som vanliga onlinemäklare är blir det än viktigare att du gör din research och jämför olika plattformar innan du gör ditt val. eToro är en av världens största och mest betrodda nätmäklare som förutom andra tillgångar även erbjuder handel med kryptovalutor.

  teknisk analys råvaror
  Teknisk analys kan bland annat användas vid handel med olja och andra råvaror.

Hur är det med fundamental analys?

Fundamental analys kan precis som teknisk analys också göras på olika typer av tillgångar – men vad du tittar på skiljer sig åt beroende på vilken tillgång som analyseras.

Gör du en fundamental analys för att värdera en aktie i ett bolag tittar du på ekonomiska rapporter och olika nyckeltal.

Vid en fundamental analys i valutahandel tittar du istället på andra fundament – såsom geopolitiska faktorer, arbetslöshet, export och import samt räntenivåer för det aktuella landet (exempelvis USA för USD).

En fundamental analys kan med andra ord se väldigt olika ut beroende på vilken slags marknad och vilka tillgångar som analyseras, medan samma metoder och verktyg inom teknisk analys kan användas på olika typer av instrument.

teknisk analys valutor
Använd teknisk analys vid valutahandel.

Slutsats: Vilka tillgångar kan man använda teknisk analys på?

Metoder, verktyg och indikatorer inom teknisk analys kan användas vid handel med flera olika typer av tillgångar – inte bara aktier.

Valutor, råvaror, index och kryptovalutor är alla marknader på vilka teknisk analys med fördel kan användas för att identifiera bra köp- och säljlägen.

Teknisk analys kan också nyttjas vid såväl långsiktig som kortsiktig handel – däribland daytrading och swingtrading med olika tillgångsslag.

Vad krävs för att lära sig teknisk analys?

vad krävs för att lära sig teknisk analys

Teknisk analys är ett värdefullt redskap vid exempelvis daytrading och swingtrading – men också något som kan tyckas komplicerat till en början. Så vad krävs för att lära sig teknisk analys egentligen? Kan vemsomhelst lära sig?

Teknisk analys är en metod där man med hjälp av historiska data, sannolikhetslära samt olika typer av indikatorer försöker förutspå den framtida värdeutvecklingen för exempelvis aktier, råvaror, terminer eller optioner.

Avancerade diagram och staplar används för att utläsa potentiella prisutvecklingar – något som av många nybörjare ofta uppfattas som krångligt och svårt och som gör att många drar sig för att testa teknisk analys.

Man behöver dock inte ha en högre akademisk utbildning inom finans eller mångårig erfarenhet av trading på börsen för att kunna lära sig. Likväl som det finns mer avancerade former av teknisk analys finns också enklare varianter.

Varför använda teknisk analys?

Har man ett intresse av att lära sig teknisk analys måste man först och främst förstå varför man använder det – vilket syfte metoden tjänar.

Teknisk analys handlar i stort om att avgöra huruvida en aktie eller annan tillgång är köpvärd eller inte. Med hjälp av teknisk analys kan man dra slutsater om hur sannolikt det är att kursen rör sig åt det ena eller det andra hållet, och om man utifrån det vill gå in i en position eller inte.

Centralt inom teknisk analys, och vad hela metoden egentligen baseras på, är att vi människor är vanedjur som handlar och agerar på ett förutsägbart sätt. De beteenden och mönster vi med hjälp av teknisk analys kan identifiera i tillgångars kursutvecklingar kan således antas vara återkommande.

Teknisk analys skiljer sig åt från fundamental analys, vilket också är ett mycket användbart verktyg vid aktiehandel. Medan man i teknisk analys enbart tittar på kursutvecklingen och vad som kan utläsas därifrån, ligger fokus i den fundamentala analysen istället på bolagets årsredovisning och olika nyckeltal.

En fundamental analys är, precis som namnet avslöjar, en mer grundlig aktieanalys. Här används bolagets finansiella rapporter för att värdera aktien.

Vad krävs för att lära sig teknisk analys? Hur svårt är det?

Det finns olika strategier för teknisk analys, av vilka en del är mer komplicerade och en del enklare.

Har du ingen tidigare erfarenhet av att analysera aktier och/eller andra tillgångar enligt den här metoden rekommenderas att du börjar med någon av de enklare strategierna.

Eftersom alla lär sig på olika sätt och olika snabbt är det svårt att säga hur svårt just du upplever att det är. Mycket beror också på vilken strategi du börjar med.

Rent generellt kan sägas att det kräver tid, engagemang och självdisciplin – men att det inte nödvändigtvis behöver vara så svårt som många först tror.

teknisk analys lära sig
Det finns både enklare och mer avancerade former av teknisk analys.

Grunder att börja med

Teknisk analys innefattar enorma mängder begrepp, diagram och indikatorer. Lyckligtvis behöver du inte kunna allt för att lära dig om teknisk analys – långt därifrån .

För att komma igång är det först och främst viktigt att du har koll på grunderna – vilka är trender, glidande medelvärde samt stöd och motstånd. Är du småsparare kommer du ganska långt genom att bara kunna dessa och basera dina analyser på dem.

Låt oss titta närmare på dem:

Trender

Att studera trender är ett av de mest grundläggande och enklaste sätten att implementera teknisk analys på en tillgång – exempelvis en aktie eller en råvara.

Metoden går precis som namnet avslöjar kort och gott ut på att identifiera i vilken riktning priset på en tillgång rör sig just nu – det vill säga åt vilket håll trenden går just nu.

Trenden kan antingen gå uppåt – vilket innebär att priset stadigt ökar – eller nedåt, vilket då innebär att priset sjunker.

En trend kan också vara stigande på lång sikt, men ha tillfälliga dippar där kursen sjunker kortsiktigt.

Stigande respektive fallande trend identifieras enligt följande:

Stigande trend: När varje topp är högre än den föregående

Fallande trend: När varje dipp är lägre än den föregående

Som nämndes tidigare är sannolikhetsläran central inom teknisk analys. Det finns givetvis inga garantier för att  en akties pris fortsätter enligt sin rådande trend – men sannolikheten för det är större än att det inte gör det.

Befinner sig en aktie i en stigande trend är det alltså troligt att den kommer fortsätta stiga, precis som den troligen kommer fortsätta sjunka om den befinner sig i en fallande trend.

Studerande av trender är ett utmärkt sätt att hitta aktier som är köpvärda (i stigande trend) samt de som ska undvikas (i fallande trend). Metoden kan också hjälpa dig att identifiera trendbrott så att du tidigt kan gå in i en aktie vars negativa trend nyligen brutits – men också går ur en aktie som brutit sin positiva trend.

Glidande medelvärde

Glidande medelvärde förkortas ofta MA eller SMA – från det engelska begreppet Simple Moving Average. 

Väldigt kortfattat kan MA beskrivas så här:

Glidande medelvärde används precis som trender för att identifiera köp- och säljlägen. Metoden går ut på att identifiera ett medelvärde för stängningskurs över en viss period – vanligen 200, 50 eller 20 dagar.

Köp- och säljsignaler utlöses när en aktiekurs korsar sitt glidande medelvärde. Korsas det underifrån är det en indikation på att kursen är på väg upp och att det kan vara köpläge.

Korsas det från ovan indikeras det motsatta – det vill säga att kursen är på väg ned och att det kan vara läge att sälja.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd kan kortfattat förklaras som de toppar och dalar man kan identifiera i en akties kurs (eller annan tillgång) under en kort period. En stödnivå ligger i botten och en motståndsnivå ligger i topp.

Precis som glidande medelvärde används stöd och motstånd för att identifiera köp- och säljlägen.

En stödnivå är den nedersta gräns – det vill säga den lägsta prisnivå – en aktie sannolikt kommer att sjunka till innan den vänder uppåt igen. Om en tillgång närmar sig sin stödnivå  är chanserna stora att den inom kort rekylerar upp mot högre nivåer igen. En köpsignal kommer utlösas.

En motståndsnivå är istället en hög prisnivå som en tillgång har svårt att bryta igenom. Om en aktie närmar sig sin motståndsnivå är sannolikheten stor att priset snart vänder nedåt igen. Äger du aktien vill du då sälja innan priset börjar sjunka.

Nivåer för stöd och motstånd kan du få fram med hjälp av olika indikatorer – däribland RSI. Observera att nivåerna kan hålla i sig en tid, men att de inte är statiska.

Priset på en tillgång kommer så småningom bryta igenom den ena eller andra nivån, varpå priset tillfälligt ofta kan stiga eller sjunka extra mycket tills dess att nya stöd- och motståndsnivåer kan identifieras.

En mer ingående beskrivning av stöd och motstånd hittar du här.

teknisk analys köp och sälj
Teknisk analys hjälper dig att identifiera köp- och säljlägen.

Fördjupa kunskaperna med bra programvara

Är du nybörjare och ska börja med de enklaste formerna av teknisk analys behöver du egentligen ingen speciell programvara. Handlar du exempelvis via nätmäklare som Avanza eller Nordnet finns bra stöd för det tillgängligt på hemsidorna (Infront).

Önskar du längre fram fördjupa dina kunskaper och testa mer avancerade typer av teknisk analys finns mängder av olika programvaror att välja bland på marknaden. Av olika kvalitet och i olika prisklasser.

Till de bästa och mest populära programvarorna hör bland andra:

 • TradingView
 • Tradestation
 • Multicharts
 • Ninja Trader
 • Börsdata
 • ProRealTime
 • Metastock
 • Amibroker

Avslutande tips

Teknisk analys kan till en början kännas alldeles för krångligt och nästintill avskräckande om man är ovan.

Viktigt att känna till är dock att det finns olika nivåer av det – och att det går att lyckas även med de enklaste metoderna. Följande är några avslutande tips för dig som önskar lära dig teknisk analys och implementera det i din handel:

 • Börja enkelt: Sänk ambitionsnivån och börja i rätt ände med de enklaste varianterna. Det är viktigt att behärska grunderna för att sedan kunna avancera.
 • Ha realistiska förväntningar: Teknisk analys bygger på sannolikhetslära – men det finns inga garantier för att det alltid slår rätt. Som trader kommer du också begå misstag och göra felbedömningar under din resa – vilket är fullt naturligt och något som hör till.
 • Prova olika metoder: Stirra dig inte blind på endast en metod, utan våga testa flera olika för att se vad som fungerar bäst för dig.
 • Öva med demokonto: Många onlinemäklare erbjuder kostnadsfria och riskfria demokonton på vilka du kan testa dina strategier och analyser i en fiktiv miljö innan du kör skarpt läge.
 • Läs på: Förbered dig genom att plugga på ordentligt om teknisk analys innan du testar. Det finns massor av bra information att hitta i både böcker och på nätet – bland annat på Samuelssons Rapport.

Aktier teknisk analys

Inom ekonomi och aktier är teknisk analys en analysmetod för att förutsäga prisriktningen genom att studera tidigare marknadsdata, främst pris och volym.

Aktier Teknisk analys är ett sätt att undersöka och förutsäga prisrörelser på de finansiella marknaderna med hjälp av historiska pristabeller och marknadsstatistik. Det bygger på tanken att om en näringsidkare kan identifiera tidigare marknadsmönster kan de bilda en ganska exakt förutsägelse av framtida prisbanor.

Det är en av de två stora skolorna för marknadsanalys, den andra är grundläggande analys. Medan fundamental analys fokuserar på en tillgångs ”verkliga värde”, med betydelsen av externa faktorer och inneboende värde, beaktas båda, baseras aktier teknisk analys enbart på pristabellen för en tillgång. Det är enbart identifieringen av mönster i ett diagram som används för att förutsäga framtida rörelser.

Stöd och Motstånd

Stöd och motstånd är ett koncept som rör prisnivåer där utbud och efterfrågan är i jämnvikt. På den givna prisnivån skapas en prisbarriär som trenden i aktiebörsen har svårt att penetrera. Stöd och motstånd, engelskans ”support och resistance” beror på indikatorer och prisnivåer som följer av aktörernas handlingar.

Tidsramen som en näringsidkare väljer att studera bestäms vanligen av den enskilda näringsidkarens personliga handelsstil. Intradagshandlare, handlare som öppnar och stänger handelspositioner inom en enda handelsdag, föredrar att analysera prisrörelser på kortare tidsramdiagram, till exempel 5- eller 15-minutersdiagram.

Långsiktiga handlare som innehar marknadspositioner över natten och under långa tidsperioder är mer benägna att analysera marknader med hjälp av diagram per timme, 4 timmar, dagligen eller till och med veckovis. Prisrörelser som sker inom en 15-minutersperiod kan vara mycket betydelsefulla för en handlare inom dagen som letar efter en möjlighet att realisera en vinst från prisfluktuationer som inträffar under en handelsdag.

Samma prisrörelse som ses i ett dagligt eller veckovis diagram kanske inte är särskilt signifikant eller vägledande för långsiktiga handelsändamål. Det är enkelt att illustrera detta genom att visa samma prisåtgärd i olika tidsramdiagram.

Följande dagliga diagram för silver visar prishandel inom samma intervall, från ungefär $ 16 till $ 18,50, som det har varit under de senaste månaderna. En långsiktig silverinvesterare kan vara benägen att köpa silver baserat på det faktum att priset ligger ganska nära det lägsta av det intervallet.

Vad är Support, en Stödnivå?

En stödnivå är en prisbarriär som skyddar mot ytterligare nedgång i aktiebörsen. När priset för en tillgång närmar sig en stödnivå anses sannolikheten för regression mot tidigare prisnivåer vara hög. Därför tenderar priset att studs kring de så kallade stödnivåerna. Dessa är inte huggna i sten, utan är godtyckligt bestämda av tidigare händelser på aktiemarknaden. Några av de prisnivåer som används för att bestämma en stödnivå är tidigare högsta, samt lägsta, värderingar.
Grafen nedan visar en tidigare botten.

Om en barriär bryts innebär det ofta att trenden i aktiemarknaden är stark. Således är penetrationen av en motståndsnivå ofta en signal om ett kommande rally. På samma sätt finns stor risk för ett börsras om priset faller igenom en stödnivå.

Vad är Motstånd?

Motstånd, engelskans resistance, är baserad på motsatta principen av en stödnivå. Med andra ord är det en prisnivå som marknaden har svårt att bryta igenom. Därmed hindras en vidare prisstegring.

Lära sig teknisk analys

Många investerare utnyttjar både fundamental analys och vill lära sig teknisk analys när de fattar investeringsbeslut eftersom teknisk analys hjälper till att fylla i kunskapsluckorna.

Genom att utveckla en förståelse för teknisk analys kan handlare och investerare förbättra sin långsiktiga riskjusterade avkastning, men det är viktigt att förstå och öva dessa tekniker innan man begår riktigt kapital för att undvika dyra misstag.

Mycket av den tekniska analysen som fungerade förut och som fungerade väldigt bra, fungerar inte längre. Marknader förändrar beteende, och allteftersom som de gamla gyllene koncepten blir offentligt kända tenderar de att fungera mindre och mindre bra, tills de helt försvinner.

Teknisk analys är ett verktyg eller en metod som används för att förutsäga den troliga framtida prisrörelsen för ett värdepapper – såsom ett aktie- eller valutapar – baserat på marknadsdata.

Teorin bakom giltigheten av teknisk analys är uppfattningen att de kollektiva åtgärderna – köp och försäljning – av alla deltagare på marknaden exakt återspeglar all relevant information som rör ett handlat värdepapper och därför kontinuerligt tilldelar värdepapperet ett verkligt marknadsvärde.

Som koncept är teknisk analys flera hundra år gammal, som börjar med rishandlare som märkte att det var vissa återkommande mönster i priset på ris som de kunde dra nytta av.

När vi gick in i datorerna gjorde datorer det möjligt för oss att göra beräkningar på prisuppgifter på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det är delvis därför vi började se hur teknisk analys ökade i popularitet bland traders.

Funkar teknisk analys?

Fungerar teknisk analys? Teknisk analys eller användning av diagram för att identifiera handelssignaler och prismönster kan till en början verka överväldigande eller esoterisk. Nybörjare bör först förstå varför teknisk analys fungerar som ett fönster i marknadspsykologi för att identifiera möjligheter till vinst.

Fokusera på en viss handelsstrategi och utveckla en disciplinerad strategi som du kan följa utan att låta känslor eller andra gissa komma i vägen. Hitta en mäklare som kan hjälpa dig att genomföra din plan till ett överkomligt pris samtidigt som du tillhandahåller en handelsplattform med rätt verktygssats du behöver.

Teknisk analys fungerar verkligen. Problem uppstår när traders tror på allt de hör, bara för att det är teknisk analys. Det rätta sättet att titta på teknisk analys aktier är som ett verktyg för att definiera marknadsbeteenden. Den naturliga följden blir att teknisk analys skulle kan definiera både lönsamma inställningar såväl som förluster!

Skillnaden mellan teknisk analys och fundamental analys?

Teknisk analys och fundamental analys är de två huvudsakliga specialiseringarna inom handel. Medan en teknisk näringsidkare använder mönster och förändringar i en tillgångs pris och volym för att förutsäga framtiden, använder fundamental handlare grundläggande data, såsom ett företags kassaflöde, aktieutdelning och mer för att beräkna företagets verkliga värde.

Teknisk och fundamentalanalys ses vanligtvis som motsatser, och handlare tycker om att klassificera sig som den ena eller den andra. Sanningen är dock att de två metoderna ibland överlappar varandra.

Vissa grundläggande handlare använder ibland grundläggande teknisk analys för att hitta en bättre tid att komma in på aktiemarknaden när deras grundläggande analys signalerar köp. På samma sätt kan vissa tekniska handlare använda vissa grundläggande analyser för att till exempel filtrera ut vilka aktier som är värda att tillämpa teknisk analys på.

Många investerare analyserar aktier utifrån deras grundläggande – såsom deras intäkter, värdering eller bransch trender – men grundläggande faktorer återspeglas inte alltid i marknadspriset. Teknisk analys syftar till att förutsäga prisrörelser genom att undersöka historiska data, främst pris och volym.

Det hjälper handlare och investerare att navigera i klyftan mellan inneboende värde och marknadspris genom att utnyttja tekniker som statistisk analys och beteendekonomi. Teknisk analys hjälper handlare till vad som mest sannolikt kommer att hända med tidigare information. De flesta investerare använder både teknisk och grundläggande analys för att fatta beslut.

Candlesticks – Bilder av olika mönster och patterns – lista med Candlestick

candlesticks

Vad är Candlesticks?

En candlestick är en typ av prisdiagram som visar höga, låga, öppna och slutna priser på en aktie för en viss period. Den härstammar från japanska rishandlare och handlare för att spåra marknadspriser och dagliga momentum hundratals år innan de blir populariserade i USA. Den stora delen av candlesticken kallas den “riktiga kroppen” och berättar investerare om slutkursen var högre eller lägre än öppningspriset (svart / rött om aktien stängde lägre, vit / grön om aktien stängde högre).

Här kan du läsa mer om Candlesticks i en Monsterguide som tar upp allting som handlar om Candlesticks. Internets bästa infosida om candlesticks.

Snabba fakta

Candlestick-diagram – som är en del av teknisk analys – visar höga, låga, öppna och slutna priser på en aktie för en viss period.

Candlestick härstammar från japanska rishandlare och handlare för att spåra marknadspriser och dagliga momentum hundratals år innan de blir populäraiserade i USA.

Candlestick kan användas av handlare som söker diagrammönster.

Grunderna i en candlestick

Exempel på delarna av en candlestick pris diagram.

Candlesticken s skuggor visar dagens höga och låga och hur de jämför med öppet och stängt. En candlestick s form varierar baserat på förhållandet mellan dagens höga, låga, öppna och slutna priser.

Candlestick speglar effekterna av investerarnas känsla på aktiepriser och används av tekniska analytiker för att bestämma när de ska gå in och gå ut. Candlestick kartläggning bygger på en teknik som utvecklats i Japan på 1700-talet för att spåra priset på ris. Candlestick är en lämplig teknik för handel med alla likvida finansiella tillgångar som aktier, valutaterminer och terminer.

Långa vita / gröna candlestick indikerar att det finns starkt köptryck; Detta indikerar normalt priset är hausseffektivt. De bör dock ses i samband med marknadsstrukturen i motsats till individuellt. Till exempel, ett långt vitt ljus kommer sannolikt att få större betydelse om det bildas till en stor prisstödnivå. Långa svart / röda candlestick indikerar att det finns betydande försäljnings tryck. Detta föreslår priset är baisse. Ett vanligt hausstarkt vändmönster, benämnt en hammare, bildar när priset rör sig väsentligt lägre efter det att det är öppet, så rallies att stänga nära det höga. Den motsvarande baisse candlestickn är känd som en hängande man. Dessa candlestick har ett liknande utseende som en fyrkantig lollipop, och används ofta av näringsidkare som försöker välja topp eller botten på en marknad.

candlestick

 

candlestick

Bildresultat för bullish and bearish patterns

Visual Index of Chart Pattern - Samuelssons Rapport

 

 

Bildresultat för stock market chart patterns

 

Två-dagars candlestickhandelsmönster

Det finns många kortfristiga handelsstrategier baserade på candlestick mönster. Det uppsluppande mönstret föreslår en potentiell trendomvandling; Den första candlestickn har en liten kropp som är helt uppslukad av den andra candlestickn. Det kallas ett hausseffektivt mönster när det framträder i slutet av en downtrend och ett baisseformat mönster vid slutet av en uptrend. Haramin är ett vändmönster där den andra candlestickn helt och hållet finns i första candlestickn och är motsatt i färg. Ett relaterat mönster, haramikorset har en andra candlestick som är en doji; när öppet och stängt är effektivt lika.

Trendande Candlestick Trading Patterns

En kvällsstjärna är ett bearish reverseringsmönster där den första candlesticken fortsätter uppåtriktningen. Den andra candlesticken går upp och har en smal kropp. Den tredje candlesticken stänger under mittpunkten på den första candlesticken. En morgonstjärna är ett hausse starkt omslagsmönster där det första candlesticken är lång och svart / rött, följt av kort candlestick som har gått neråt, Den är färdig med en livlig vit / grön candlestick som stänger över mittpunkten på den första candlesticken.