populära indikatorer och verktyg för teknisk analys

Populära indikatorer och verktyg för teknisk analys

Teknisk analys kan utföras på en mängd olika sätt och med hundratals olika indikatorer till hjälp. Somliga mer avancerade än andra. Nedan går vi igenom 5 populära indikatorer och verktyg för teknisk analys – lämpliga för såväl nybörjare som mer erfarna handlare.   

Teknisk analys är ett värdefullt och viktigt redskap vid bland annat kortsiktig handel som daytrading och swingtrading – men i vilken ände ska man börja? Hur ska man veta vilka av alla de hundratals tillgängliga indikatorerna man ska använda?

I den här artikeln listas några av de vanligaste och mest grundläggande indikatorerna och verktygen för teknisk analys – samtliga enkla att lära sig och tillförlitliga att använda. 

5 populära indikatorer och verktyg för teknisk analys

  • Analys av trender
  • Bollinger bands
  • Glidande medelvärde
  • RSI
  • MACD

Analys av trender

Att studera trender är ett av de absolut vanligaste sätten att tillämpa teknisk analys. Metoden går kort och gott ut på att identifiera vilken i trend priset för en tillgång befinner sig, för att utifrån det bedöma om köp- eller säljläge föreligger.

En trend kan vara antingen stigande eller fallande. När varje pristopp i diagrammet är högre än den föregående befinner sig tillgången i en stigande trend.

När varje botten är lägre än den föregående råder istället en fallande trend.

Handel baserat på trender bygger precis som alla andra former av teknisk analys på sannolikhetslära. På en hypotes om att historiska prismönster kommer att upprepa sig.

Om priset på en aktie befinner sig i en stigande trend är sannolikheten för att det ska fortsätta öka större än att det plötsligt sjunker. På samma sätt är det också mer troligt att en tillgång fortsätter att sjunka om rådande trend är fallande.

Genom att identifiera trender kan du hitta lämpliga köp- och säljlägen i olika tillgångar. Lyckas du tajma in ett trendbrott får du också möjlighet att tidigt ta dig in i en aktie som brutit en fallande trend mot en stigande, samt ta dig ur en aktie med bruten stigande trend.

Bollinger bands

Populär prisindikator uppbyggd av två band, ett övre och ett undre, samt det enkla glidande medelvärdet för en marknad i mitten. Det enkla glidande medelvärdet förkortas SMA.

Det övre bandet visar det glidande medelvärdet för en viss period, vanligen 20 dagar, plus två så kallade standardavvikelser.

Det undre bandet visar det glidande medelvärdet för samma period, men minus två standardavvikelser.

Banden visar områden för stöd och motstånd – det vill säga den undre och övre prisbarriär en tillgång sällan bryter igenom utan där kursen vanligen  vänder när den börjar närma sig.

Bollinger bands är en populär indikator för volatilitet på marknaden. Ett bredare avstånd mellan det övre och undre bandet tyder på mer volatilitet, medan ett snävare avstånd indikerar en lugnare marknad.

Starka trender ger ofta upphov till mycket volatilitet, vilket du med hjälp av banden enkelt kan upptäcka när avståndet smalnar av eller breddas.

Idag är Bollinger Bands automatiskt inkluderade hos de flesta stora nätmäklare, vilket innebär att du inte själv behöver applicera indikatorn. Däremot är det förstås en fördel om du vet vilken information du kan utläsa av banden.

olika indikatorer för teknisk analys
Teknisk analys hjälper dig att identifiera köp- och säljlägen.

Glidande medelvärdet (MA)

Glidande medelvärde är en av grunderna med teknisk analys, tillsammans med trender samt stöd och motstånd – vilket vi skrivit om här.

Glidande medelvärde förkortas MA från det engelska begreppet  Moving Average.

Enkelt förklarat kan du med hjälp av den här indikatorn analysera en tillgångs senaste prisförändring och tidigare kursutvecklingar, och utifrån det försöka förutspå framtida rörelser. En MA-indikator är mycket användbar när du vill försöka förutspå vilken ritning en trend är på väg mot.

Glidande medelvärden kan beräknas på olika tidsperioder. Mängden data som behövs för att kalkylera MA beror på hur lång period du vill räkna på.

Vidare finns också två huvudsakliga typer av medelvärden – enkelt glidande medelvärde samt exponentiellt glidande medelvärde. Mer om MA finns att läsa på Samuelssons Rapport.

RSI – Relative Strength Index

RSI används för att se om en tillgång är överköpt eller översåld, och utifrån bedöma huruvida det kan vara läge att köpa eller sälja.

RSI, eller relativt styrkeindex som det också kallas, kan du manuellt räkna fram enligt följande:

100 – 100 dividerat med (medelvärde av stängningar uppåt/medelvärde av stängningar nedåt + 1)

Ekvationen kommer att ge dig ett värde mellan 0-100. Ett värde över eller nära 70 indikerar att tillgången är överköpt medan ett värde under eller omkring 30 indikerar att den är översåld.

Ett RSI-värde över 70 kan vara en varningssignal på att priset snart kommer dyka. Det behöver dock inte bli så. Många gånger har fler köpare fortsatt strömma till trots ett högt RSI-värde, varpå kursen istället fortsatt uppåt.

På samma sätt kan ett RSI-värde nära eller under 30 indikera att för många har sålt har av sina tillgångar och att en prisstegring snart kan vara att vänta.

RSI finns som gratis indikator att implementera på de flesta stora handelsplattformarna.

MACD – Moving Average Convergence/Divergence

Sist men inte minst har vi MACD –  Moving Average Convergence/Divergence. MACD är både enkel och tillförlitlig att använda, och ger dessutom dubbla signaler istället för bara en; en signal om hur stark en trend är och en signal om var vändpunkten för trenden ligger.

MACD indikerar alltså inte bara hur en trend rör sig – i vilken riktning – utan också hur pass starka eller svaga köpsignalerna är.

Väldigt kortfattat kan funktionen bakom MACD förklaras med att indikatorn samlar in information från flera olika glidande medelvärden, vilken du sedan kan nyttja för att hitta lägen kring nivåerna för stöd och motstånd.

MACD består av en MACD-linje, en signallinje och ett så kallat histogram – vilket visar skillnaden mellan de bägge andra linjerna. Genom att studera hur och från vilken riktning MACD-linjen korsar eller bryter igenom signallinjen kan köp- och säljsignaler identifieras.

Moving Average Convergance/Divergance översätts på svenska till Glidande medelvärde konvergens/divergens – där konvergens betyder att två glidande medelvärden rör sig närmare varandra och möts, medan divergens istället betyder att avståndet istället ökar.

Några avslutande tips

Som nämndes inledningsvis finns hundratals olika indikatorer och verktyg att använda för teknisk analys, av vilka ovan är några av de vanligaste. Det går också att konstruera egna. Följande är bra att tänka på när du ska välja indikatorer att använda:

  • Krångla inte till det: Börja med de vanligaste och enklaste om du är nybörjare på teknisk analys
  • Förstå indikatorerna du använder: Läs på om verktygen så att du verkligen förstår informationen de ger dig
  • Ha realistiska förväntningar: Många indikatorer är väldigt tillförlitliga och ger träffsäkra signaler, men det finns inga garantier. Olika indikatorer är också bra på olika sätt samt på kort respektive lång sikt, varför det ofta är bra att kombinera flera olika.