vilka tillgångar kan teknisk analys användas på

Vilka tillgångar kan man använda teknisk analys på?

Teknisk analys används för att identifiera köp- och säljlägen på marknaden, men vilka tillgångar kan man använda teknisk analys på? Är metoden endast avsedd för aktier eller fungerar den även vid handel med annat?

Som trader och/eller investerare har du möjlighet att handla med en rad olika finansiella tillgångar utöver aktier – däribland valutor, index, råvaror och kryptovalutor.

Men hur ser det ut med analysmetoder och olika verktyg för det? Är teknisk analys en tillförlitlig metod att använda även på andra tillgångar än aktier – och i sådana fall vilka? Låt oss titta närmare på det.

Vad är teknisk analys?

Med hjälp av teknisk analys kan du som trader och/eller investerare enklare identifiera lämpliga köp- och säljlägen och på så sätt optimera din tajming för att gå in och ur positioner.

Metoden handlar i korthet om att med hjälp av historiska data och mönster i kursrörelser försöka förutspå åt vilket håll priset på en tillgång kommer att utvecklas framgent.

Sannolikhetslära och det faktum att vi människor (vilka ju utgör marknaden) är vanedjur som ofta upprepar samma mönster och invanda beteenden är centralt inom teknisk analys – och det hela metoden egentligen bygger på.

Inom teknisk analys fokuserar man enbart på marknadsrörelser och tillgångspriset som sådant, till skillnad från i fundamental analys där man istället värderar aktier utifrån ekonomiska rapporter och olika nyckeltal.

Teknisk analys för lång- och kortsiktig handel

Teknisk analys kan användas vid såväl långsiktig handel – det vill säga investeringar – som kortsiktig handel (trading). Antingen som ensam analysmetod, eller i kombination med fundamental analys.

Vill du använda dig av bägge metoderna gör du fundamentala analyser för att först och främst identifiera tillgångar eller marknader värda att investera i, och sedan tekniska analyser för att hitta rätt tajming att handla.

Både lång- och kortsiktig handel är givetvis möjligt med andra tillgångsslag än bara aktier. Följande är exempel på andra marknader där du också kan investera och trada – och på vilka även tekniska analyser kan utföras:

  • Råvaror: Många råvaror är lågt korrelerade med aktiemarknaden, vilket gör de till bra instrument att komplettera portföljen med för ökad riskspridning. Råvaror kan handlas såväl kortsiktigt som långsiktigt samt på olika sätt – exempelvis med olika typer av derivatinstrument som terminer, optioner och warranter.

Teknisk analys kan implementeras på samma sätt som vid handel med aktier. Metoden är inte knuten till någon specifik finansiell tillgång utan kan användas för att identifiera återkommande prismönster och beteenden på olika slags marknader.

  • Valutor: Trading med valutor och investeringar i valutor kan liksom råvaror också utgöra ett intressant tillskott i din portfölj. Till skillnad från övriga börser har valutamarknaden inga specifika öppettider, utan finns tillgänglig för handel dygnet runt fem dagar i veckan. Vidare handlas valutor dessutom alltid i par, vilket ytterligare skiljer dem lite åt från aktier och andra tillgångar.

Intresset för valutahandel ökar stadigt i både Sverige och utomlands – mycket tack vare digitaliseringens framfart som gjort forexmarknaden betydligt mer tillgänglig. Teknisk analys och fundamental analys kan bägge användas vid valutatrading eller investeringar i valuta.

  • Index: Index ger dig exponering mot flera olika tillgångar och är således ett utmärkt instrument för ökad diversifiering. Handel med aktieindex är vanligast förekommande, men även andra slags index finns tillgängliga – exempelvis råvaruindex, valutaindex och kryptoindex.

Teknisk analys går utmärkt att använda även på index, trots det faktum att ett index inte är en tillgång i sig utan istället något som mäter utvecklingen för flera underliggande tillgångar.

  • Kryptovalutor: Kryptovalutor blir sakta men säkert allt mer accepterade och fler och fler intresserar sig för att börja trada med eller investera i krypto. I takt med att efterfrågan på handel ökar gör så även utbudet av plattformar och mäklare att handla via – somliga riktigt bra, andra mindre bra.Eftersom kryptomäklare sällan är reglerade på samma sätt som vanliga onlinemäklare är blir det än viktigare att du gör din research och jämför olika plattformar innan du gör ditt val. eToro är en av världens största och mest betrodda nätmäklare som förutom andra tillgångar även erbjuder handel med kryptovalutor.

    teknisk analys råvaror
    Teknisk analys kan bland annat användas vid handel med olja och andra råvaror.

Hur är det med fundamental analys?

Fundamental analys kan precis som teknisk analys också göras på olika typer av tillgångar – men vad du tittar på skiljer sig åt beroende på vilken tillgång som analyseras.

Gör du en fundamental analys för att värdera en aktie i ett bolag tittar du på ekonomiska rapporter och olika nyckeltal.

Vid en fundamental analys i valutahandel tittar du istället på andra fundament – såsom geopolitiska faktorer, arbetslöshet, export och import samt räntenivåer för det aktuella landet (exempelvis USA för USD).

En fundamental analys kan med andra ord se väldigt olika ut beroende på vilken slags marknad och vilka tillgångar som analyseras, medan samma metoder och verktyg inom teknisk analys kan användas på olika typer av instrument.

teknisk analys valutor
Använd teknisk analys vid valutahandel.

Slutsats: Vilka tillgångar kan man använda teknisk analys på?

Metoder, verktyg och indikatorer inom teknisk analys kan användas vid handel med flera olika typer av tillgångar – inte bara aktier.

Valutor, råvaror, index och kryptovalutor är alla marknader på vilka teknisk analys med fördel kan användas för att identifiera bra köp- och säljlägen.

Teknisk analys kan också nyttjas vid såväl långsiktig som kortsiktig handel – däribland daytrading och swingtrading med olika tillgångsslag.